ул. „Атанас Каменаров“ 5 и бул. „Цариградско шосе“ 60 - Пловдив

Политика за поверителност на лични данни

I.Политика за поверителност на лични данни

 

Данни за контакт с администратора на лични данни:

адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000

р-н Централен, ул. „Атанас Каменаров“ № 5

телефон за връзка: +359 897 698 933 eлектронна поща: office@kursove-plovdiv.com

 

Надзорен орган по защита на данните:

Надзорният орган по защита на данните на национално ниво е Комисия за защита на личните данни. Тя следи за правилното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679, като всяко физическо лице, което счете, че са нарушени неговите права във връзка с обработването на личните му данни, може да подаде жалба до Комисията на следния адрес:

 

адрес: гр. София, ул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

телефон: 02/91-53-555

електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 1. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Сайтът на www.kursove-plovdiv.com и самият домейн са собственост на УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ ЕООД, с ЕИК 204449845, регистрирано ТР на Република България.

Във връзка с дейността си – подготовка и обучение на водачи за всички видове категории, ние обработваме данни, някои от които лични данни, според Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, поради което сме АДМИНИСТРАТОР на лични данни.
Настоящата политика има за цел да информира потребителите на сайта ни за начина, по който се обработват техните лични данни, за техните права, методите за защита на лични данни, които използва администраторът, на кого същият има право да предоставя събираните лични данни, както и методите за упражняване на правата на субектите на данни.

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ:

GDPR е общият регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета).Той е в сила от 25.05.2018г. и се прилага във всички държави членки на Европейския съюз.
Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по – нататък по начин, несъвместим с тези цели. Обработването се извършва законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

 

 1. Цели и обхват на политиката:

С настоящата Политика за защита на личните данни се отчита поверителността и неприкосновеността на личните данни. В съответствие със законодателството и добрите практики АДМИНИСТРАТОРЪТ прилага изисканите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

С настоящата Политиката за защита на личните данни АДМИНИСТРАТОРЪТ цели да информира физическите лица за целите на обработване на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците за отказ за предоставянето им, информация за правото на достъп и коригиране на събраните данни.

 1. Основни принципи свързани с обработването на лични данни, които ние спазваме:

– законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на личните данни
– обработване на личните данни за конкретни цели
– свеждане на данните до минимум
– точност и поддръжка в актуален вид
– ограничение на съхранението
– цялостност и поверителност
– отчетност

 

 1. Цел на обработката:

АДМИНИСТРАТОРЪТ обработва личните данни за осъществяване на дейността си – подготовка и обучение на водачи за всички видове категории.
Личните данни се събират за конкретни, точно определени от закона цели, трябва да се обработват законосъобразно и добросъвестно. Данните не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Данните, които събираме на сайта са единствено и само с изричното  съгласие на потребителя, което той е отбелязал при прочитане на настоящата политика за защита на личните данни.


Извън рамките на горепосочените цели и във връзка с принципите посочени в чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679, сайтът не събира и не обработва други лични данни.

 

 1. Администраторът обработва лични данни само, когато:

– е получил ясно, свободно, информирано и недвусмислено съгласието от субектите на данни, които предварително са запознати за какво ще се използват личните им данни с настоящата политика;
– когато е налице договорно задължение, с цел изпълнение на договор, като едната страна е физическото лице  и за упражняване, установяване и защита на права и законни интереси;
– когато обработването е необходимо съгласно законодателството на ЕС или националното законодателство;

 

 1. Какви данни се събират и обработват:


Данните, които се събират и обработват са:
– Имена
– Електронен адрес
– Телефон

– Други, допустими съгласно Регламента, ако е необходимо за изпълнение на задължение на АДМИНИСТРАТОРА или свързано с определена услуга.

 

 1. Получатели на лични данни, пред които АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да разкрие данните:

Можем да предаваме информацията Ви на трети лица – доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации единствено за целите на извършването на задачи и предоставянето на услуги от наше име.

Независимо от това, когато използваме трети лица, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на услугата.

Предоставяне на Ваши данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи.

 

АДМИНИСТРАТОРЪТ индиректно използва и предава част от личните данни на потребителите на трети лица и доставчици, които са:

Google Analytics (мониторинг на трафика на уеб сайта)

bg (хостинг услуга)

AdWords (ремаркетинг и интернет реклама)

Stripe (система за обработване на електронни плащания)

 

Личните данни на потребителите на сайта не се предоставят на трети лица, извън рамките на законовите изисквания. Администраторът не предоставя личните данни на страни, извън рамките на Европейския съюз.

 

 1. Права на физическите лица-субекти на данни:

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, са насочени към осигуряване защита на правата на субектите на лични данни, а именно:

– Право на достъп;
– Право на коригиране на неточни или непълни данни;
– Право на изтриване
– Право на ограничение на обработването;
– Право на преносимост на данните
– Право на възражение
– Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или Районен съд
– Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 

 1. Срок на съхранение на данните:
  АДМИНИСТРАТОРЪТ обработва и съхранява лични данни в различни срокове, съгласно предвиденото в действащото законодателство и в съответствие с принципа за ограничаване на съхранението.

 

 1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни (право на изтриване)

Можете да заявите изтриване на Вашите личните данни (и регистрация, ако такава съществува) с изпращането на имейл на адрес office@kursove-plovdiv.com Задължително е да удостоверите своята самоличност преди да изтрием данните за лицето, за което се отнасят данните.

 

 1. Отговорност на АДМИНИСТРАТОРА за защита на личните данни:

Във връзка с отговорността на администратора на лични данни въведена с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закон за защита на личните данни, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки за защита на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, ние използваме механизми за защита на данните съхранявани както в електронен вид, така и на хартиен носител.


Чл.13 Линкове към други сайтове

Нашият сайт може да съдържа препращащи връзки към други уебсайтове, управлявани от други организации (МВР, БЧК, avtoizpit.com, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИА АА) и др. Нашият сайт съдържа препращащи връзки към социални мрежи като Facebook, Instagram, You Tube и др.

Тази политика за поверителност се прилага само за нашия сайт, така че ние не отговаряме за политиката за сигурност на други сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях.

 

 1. Промени в политиката:

АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да актуализира, изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

 

 1. Политика за използване на „бисквитки“ (cookies)

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашият компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уеб сайт. Техническата информация, която събираме въз основа на „бисквитките“, не представлява лични данни по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни), тъй като същата не е в достатъчна степен индивидуализираща. Нейното използване се налага с цел функционирането на уебсайта, събиране на необходима информация, включително изискуема по закон, гарантиране на сигурността на ползвателите на уеб сайта, както и за подобряване на услугите, които Ви предоставяме.

Съгласявайки се да използвате този сайт и услугите му, вие изразявате съгласие за използването на „бисквитки“. Повече информация за това как бисквитките се използват в интернет пространството може да намерите ТУК: www.aboutcookies.org

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да отказва cookies, но това може да доведе до неправилно зареждане на сайта и може да не разполагате с възможността да се възползвате от услугите, които предлагаме.

Фирмата е създадена в началото на 2017 година и обединява експерти с доказан опит и внимателен, индивидуален подход към всеки обучаем. Учебния център разполага с разнообразен и модерен автопарк от нови автомобили за провеждане на шофьорски курсове, както и със съвременно оборудвани учебни кабинети.

Централен офис
Офис 1
Call Now Button